Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązujące wszystkich przedsiębiorców od 01.01.2021r.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawodawca nakłada obowiązek prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla przedsiębiorstw posiadających mniej niż 20 pracowników.

W tym wpisie chciałbym nakreślić jakie obowiązki stawiane są przed przedsiębiorcami podczas zakładania Pracowniczego Planu Kapitałowego. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo spełnia warunki mikroprzedsiębiorcy oraz gdy wszyscy pracownicy zrezygnują z prowadzenia PPK, przedsiębiorstwo nie ma żadnych obowiązków z tym związanych.

Mikroprzedsiębiorca – to zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. − Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.) przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

· zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

· osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

1.Wybór instytucji finansowej

Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z działającą w firmie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie funkcjonuje − w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w przyjętym u tego pracodawcy trybie (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o PPK). Zazwyczaj funkcję takiego przedstawicielstwa pełni pracownik lub grupa pracowników. Reprezentacja taka nie może bowiem zostać wskazana przez pracodawcę. W sytuacji, gdy na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, decyzja o wyborze instytucji, w której utworzy PPK, należy do pracodawcy. Wybór instytucji finansowej może być dokonany spośród instytucji wykazanych w ewidencji PPK i prezentowanych na portalu PPK (www.mojePPK.pl).

2. Podpisanie umowy o zarządzanie PPK

Pracodawca podpisuje z wybraną przez pracowników bądź pracodawcę instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę, w której imieniu jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Umowę tę zawiera w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Ostatecznym terminem podpisania umowy o zarządzanie jest dzień 26 marca 2021r.

3. Obowiązek informacyjny

Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK pracodawca może poinformować osoby zatrudnione o:

  • warunkach uczestnictwa w PPK,
  • obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego,
  • obowiązkach i uprawnieniach osoby zatrudnionej związanej z uczestnictwem w PPK.

Stanowi o tym art. 14 ust. 4 ustawy o PPK.

4. Podpisanie umowy o zarządzanie PPK

Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, pracodawca w dalszej kolejności powinien zawrzeć umowę o zarządzaniu PPK w imieniu i na rzecz osób u niego zatrudnionych, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55. roku życia (od których odprowadzane są składki emerytalno-rentowe), chyba że zrezygnują wcześniej z dokonywania wpłat do PPK. Dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia, umowy o prowadzenie PPK są zawierane wyłącznie na ich wniosek. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o możliwości złożenia takiego wniosku. Przy czym, w myśl art. 15 ust. 3 ustawy o PPK podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz takiej osoby, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie łącznie przez co najmniej 3 miesiące. Obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK nie odnosi się natomiast do osób zatrudnionych, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70. rok życia. Pracodawca nie jest zobowiązany do zawierania osobnej umowy dla każdego pracownika. Lista uczestników PPK stanowiąca załącznik do umowy o prowadzenie PPK będzie aktualizowana, przy czym jej zmiana nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK. Umowę taką pracodawca zawiera z instytucją finansową, z którą zawarł wcześniej umowę o zarządzanie PPK. Ostatecznym terminem podpisania umowy o zarządzanie jest dzień 10 kwietnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *